Kadrovska služba

Kadrovska služba opravlja redvsem naslednja dela in naloge:

  • vse naloge s področja zaposlovanja,

  • urejanje invalidskih in pokojninskih zadev,

  • urejanje zadev s področja obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, kolektivnega nezgodnega zavarovanja in premoženjskega zavarovanja,

  • priprava dokumentacije za letno ocenjevanje delavcev ter preverjanje pogojev za napredovanje po plačnih razredih in v nazive ,

  • vse naloge s področja programov aktivne politike zaposlovanja (programi javnih del),

  • vse naloge s področja organiziranja dela v splošno korist,

  • prijave na javne razpise za sredstva oziroma subvencije za zaposlovanje,

  • sodelovanje s komisijami,

  • organizacija dela študentov, dijakov in pripravnikov,

  • organizacija predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov,

  • razpisi letovanj in napotitve,

  • vodenje evidence o izobraževanju in informiranje,

  • sestavljanje različnih poročil s področja dela. 

V sklopu kadrovske službe delajo tudi čistilke, ki čistijo upravo, ambulanto, bazen in ostale večnamenske prostore.