4. 12. 2020 - Razpis za delovno mesto strokovni vodja (m/ž) - KLIKNI!

Svet Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah na podlagi sklepa 10. redne seje sveta zavoda z dne 08.10.2020 in v skladu s 45. in 46. členom Statuta SVZ Hrastovec, razpisuje prosto delovno mesto:

Strokovni vodja (m/ž)

Na to delovno mesto je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami), in sicer:

  • strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu
  • pet let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva
  • opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,

Od kandidatov pričakujemo organizacijske in vodstvene sposobnosti ter poznavanje dela z računalnikom. Kandidati naj predložijo vizijo razvoja strokovnega dela SVZ Hrastovec.

Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi s svetom  zavoda za opravljanje dela s polnim delovnim časom, za mandatno dobo petih let.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepis najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, z oznako »Ne odpiraj -  prijava za razpis za strokovnega vodjo«.

Obravnavane bodo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi podane prijave, dokazil in osebne predstavitve na seji sveta zavoda.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.

Svet zavoda SVZ Hrastovec