20. avgust 2021- Razpis za delovno mesto direktor Socialno varstvenega zavoda Hrastovec (m/ž)

Svet Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 34. člena Statuta SVZ Hrastovec ter sklepa Sveta zavoda SVZ Hrastovec št. 129/2021 s 16. korespondenčne seje, razpisuje delovno mesto:

direktorja Socialno varstvenega zavoda Hrastovec (m/ž)

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56. oziroma 57. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami), in sicer:
• da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo ali

• da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja SVZ Hrastovec.

Direktor socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve ali druge alineje imeti opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz prejšnje alineje je lahko za direktorja imenovan kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, moral pa ga bo opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha.

Kandidati pisne prijave z življenjepisom, z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev (dokazilo o izobrazbi, dokazilo o 5 letnih delovnih izkušnjah na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo (1. alineja), dokazilo o 20 letnih delovnih izkušnjah, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja SVZ Hrastovec (2. alineja), informacija oziroma dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda ter lastno vizijo razvoja SVZ Hrastovec za mandatno obdobje, pošljejo v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, z oznako »Ne odpiraj - prijava za razpis za direktorja«.

Rok za prijavo je 10 dni po objavi razpisa.

Obravnavane bodo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi podane prijave, dokazil, kandidatove vizije razvoja SVZ Hrastovec za mandatno obdobje in osebne predstavitve kandidata na seji sveta zavoda.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat direktorja začne teči z dnem imenovanja s strani sveta zavoda.

Svet zavoda SVZ Hrastovec