DOBAVA ZDRAVIL

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 31.5.2023, pod oznako JN003331/2023-WO1

Rok za oddajo ponudbe: 15.6.2023 do 10.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 7.6.2023 do 10.00 ure

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA