Dobava sadja in zelenjave

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 30.05.2018, pod oznako JN003512/2018—BO1
in uradnem glasilu Evropskih skupnosti pod številko: 2018/S 102-232500

Rok za oddajo ponudbe je : 09.07.2018 do 11.00 ure.

Vprašanja ponudnikov: do  vključno 02.07.2018 do 10.00 ure.

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bo naročnik
objavil na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika.