Gradbeno obrtniška dela - skladišče Voličina

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 13.04.2018, pod oznako JN002526/2018-WO1

Rok za oddajo ponudbe je : 17.05.2018 do 11.00 ure.

Vprašanja ponudnikov: do  vključno 09.05.2018 do 10.00 ure.

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika.