Popravek dokumentacije v zvezi z javnim naročanjem

Izdelava projektne dokumentacije Varovani dom Lenart s cestno komunalno infrastrukturo

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 14.02.2018, pod oznako JN000404/2018-KO1

Rok za oddajo ponudbe je : 01.03.2018 do 11.00 ure.

Odpiranje ponudb: 01.03.2018 ob 12.00 uri

Vprašanja ponudnikov: do  vključno 21.02.2018 do 10.00 ure.

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika.