Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov SVZ Hrastovec

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 06.11.2018 pod oznako JN007678/2018-BO1 

Rok za oddajo ponudbe: 28.11.2018  do 11.00 ure

Vprašanja ponudnikov  : do vključno 20. 11.2018 do 10.00 ure

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika.