Prevzem in odvoz odpadkov

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 27.11.2018 pod oznako JN008166/2018-WO1 

Rok za oddajo ponudbe: 14.12.2018  do 11.00 ure

Vprašanja ponudnikov  : do vključno 06.12.2018 do 10.00 ure

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika.