REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE HRASTOVEC

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 03.04.2020, pod oznako JN002186/2020 -WO1  

Rok za oddajo ponudbe: 15.05.2020 do 11.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 07.05.2020 do 10.00 ure

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.

1. Gradbena dela ČN.xls

2. Hidromehanska oprema- strojno-tehnološke opreme - z močjo porabnikov.xls

3. Elektroinstalacije in oprema - PZI.xls

4. Opis gradnje in njenih značilnosti.doc

Gradbena situacija.pdf

Naročnik_ESPD-ČN.xml

RD - REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE HRASTOVEC - nova.docx

SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA 1.0.pdf

Tehnološka shema.pdf

TLORIS, PREREZ A-A, C-C.pdf

Ureditvena situacija.pdf