REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 06.07.2020, pod oznako JN004249/2020 -WO1  

Rok za oddajo ponudbe: 28.07.2020 do 11.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 20.07.2020 do 10.00 ure

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.

1. Gradbena dela ČN.xls

2. Hidromehanska oprema- strojno-tehnološke opreme - z močjo porabnikov.xls

3. Elektroinstalacije in oprema - PZI.xls

Gradbena situacija.pdf

Narocnik_ESPD - ČN.xml

RD - REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE HRASTOVEC 2.docx

SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA 1.0.pdf

Tehnološka shema.pdf

TLORIS, PREREZ A-A, C-C.pdf

TLORIS, PREREZ B-B.pdf

Ureditvena situacija.pdf