Organizacijska struktura

organigram 2019Zavod kot osnovno dejavnost v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) in Sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Zavoda Hrastovec – Trate v javni socialno varstveni zavod št. 01403-113/2009/4 z dne 25. 8. 2009 izvaja dejavnosti, ki so z zakonom določene kot javna služba, lahko pa opravlja tudi dodatno – gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kakovosti življenja in varstva odraslih duševno in telesno prizadetih oseb.

S Statutom Socialno varstvenega zavoda Hrastovec je opredeljena dejavnost, ki jo zavod opravlja, in sicer kot osnovno dejavnost opravlja:

 • splošno zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost,
 • specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost,
 • druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT),
 • dejavnost nastanitvenih ustanov za bolnišnično nego,
 • dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb,
 • dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb,
 • drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,
 • drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve.

Zavod pa ima registrirane tudi gospodarske dejavnosti, kot so:

 • počitniški domovi in letovišča,
 • oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
 • urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti,
 • splošno čiščenje stavb,
 • umetniško ustvarjanje in nekatere druge.

Opravljanje dejavnosti zavoda poteka nepretrgoma štiriindvajset ur dnevno, vse dni v letu. Časovno izvajanje dejavnosti in programov podrobneje ureja letni delovni načrt.

Delovni procesi so v zavodu organizirani tako, da se strokovne dejavnosti izvajajo pod strokovnim vodstvom in v sodelovanju z organi zavoda kot nedeljiv proces po načelu celovitosti in individualnosti obravnave stanovalcev oziroma uporabnikov.

Postopki izvajanja storitev zavoda morajo biti vodeni tako, da zagotavljajo uresničevanje splošnih in z zakonom določenih pravic stanovalcev oziroma uporabnikov ter spoštovanje pravic, načel in ukrepov za zaščito nedotakljivosti človekove osebnosti in dostojanstva.

Zavod pri svojem delu sodeluje s sorodnimi in drugimi organizacijami ter združenji in izvaja ustrezne aktivnosti oziroma se vključuje vanje zaradi pospeševanja razvoja in napredka vseh dejavnosti, ki so pomembne za opravljanje nalog zavoda.

Upravljanje zavoda je pristojnost sveta zavoda in predstavlja nadzorno funkcijo menedžmenta. Vodenje temelji na sistemu vodenja in delegiranja v hierarhičnem sistemu zavoda ter na projektnem načinu dela.

Vodstvo zavoda skupaj s sodelavci zavoda izvaja sklepe organov zavoda in ustanovitelja. Vodenje je sestavni del procesa menedžmenta, hkrati pa pomeni usmerjanje zaposlenih k postavljenim ciljem znotraj opredeljene vizije in poslanstva zavoda, ki sta umeščena med njegove kulturne vrednote.

Veliko pozornosti se posveča razporejanju zaposlenih na prava mesta v skladu z njihovimi sposobnostmi, cilji in znanji.

Posebna pozornost je namenjena socialni varnosti zaposlenih. Na ta način želi vodstvo zavoda doseči višjo stopnjo zaupanja in samospoštovanja vsakega delavca. Samo zadovoljni delavci so sposobni sprejeti in izpeljati pozitivne in učinkovite spremembe ter razvoj zavoda. Vodstvo zavoda skuša skupne cilje doseči v sodelovanju z vsemi zaposlenimi – v smislu timskega in projektnega dela ter sodelovanja po načelu več ljudi več ve.

Dinamika življenja in dela v zavodu – v smislu organizacije osnovnih življenjskih aktivnosti, strokovne podpore, zahtev zakonodaje, odgovornosti do svojcev in sodelovanja z drugimi institucijami – zahteva zelo razvejano mrežo različnih dejavnosti, ki se morajo odzvati hitro in biti na razpolago štiriindvajset ur na dan.

V logističnem centru zavoda je štiriindvajset ur dnevno prisotna diplomirana medicinska sestra, ki opravlja zahtevnejše naloge. Delo prerazporeja in organizira tako, da poteka nemoteno tudi v nepredvidenih situacijah (prevozi, spremstvo itd.), sprejema informacije in jih posreduje popoldanskemu strokovnemu delavcu ter je vez med zdravniki in zavodom.

Razvoj sistema podpore in novih služb – v smislu mobilnega posredovanja – je dosegel nivo, v katerem je vse bolj zaznati pozitivne učinke preventivnega delovanja.