Kadrovska služba

Kadrovska služba opravlja redvsem naslednja dela in naloge:

 • vse naloge s področja zaposlovanja,

 • urejanje invalidskih in pokojninskih zadev,

 • urejanje zadev s področja obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, kolektivnega nezgodnega zavarovanja in premoženjskega zavarovanja,

 • priprava dokumentacije za letno ocenjevanje delavcev ter preverjanje pogojev za napredovanje po plačnih razredih in v nazive ,

 • vse naloge s področja programov aktivne politike zaposlovanja (programi javnih del),

 • vse naloge s področja organiziranja dela v splošno korist,

 • prijave na javne razpise za sredstva oziroma subvencije za zaposlovanje,

 • sodelovanje s komisijami,

 • organizacija dela študentov, dijakov in pripravnikov,

 • organizacija predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov,

 • razpisi letovanj in napotitve,

 • vodenje evidence o izobraževanju in informiranje,

 • sestavljanje različnih poročil s področja dela. 

V sklopu kadrovske službe delajo tudi čistilke, ki čistijo upravo, ambulanto, bazen in ostale večnamenske prostore.