Pravna služba

V okviru pravne službe delo trenutno opravljata 2 zaposlena.

Na področju nepremičninskih zadev se v okviru pravne službe izvajajo naslednje naloge:

 • sodelovanje pri morebitnih postopkih za nakup ali najem nepremičnine ter priprava pogodb,

 • sodelovanje pri morebitnih postopkih prodaje nepremičnin zavoda po predhodni potrditvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem s strani sveta zavoda,

 • priprava Načrta ravnanja s stvarnim premoženje za SVZ Hrastovec,

 • poročanje MDDSZ glede realizacije Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem,

 • urejanje zadev z najemodajalci glede najetih nepremičnin.

Na področju delovnopravnih zadev se opravljajo naslednje naloge:

 • priprava obvestil za delavce, izvajanje razgovorov z delavci glede delovnih obveznosti, priprava opozoril delavcem v skladu z ZDR, sodelovanje pri morebitnih postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi,

 • vodenje postopkov za dodelitev solidarnostne pomoči.

Poleg naštetega pa med naloge pravne službe sodi še:

 • po potrebi sodelovanje pri zahtevnejših javnih naročilih,

 • sodelovanje v Komisiji za sprejeme, premestitve, odpuste,

 • priprava dokumentacije in potrebnih obrazložitev za svet zavoda,

 • vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine,

 • priglasitve zapuščinskih postopkov,

 • priprava osnutkov pravnih aktov zavoda,

 • sodelovanje z inšpekcijskimi službami in pooblaščenimi odvetniki,

 • ostale naloge v okviru pravne službe.