Strokovne službe

Strokovna podpora je skozi leta prehajala iz "medicinskega" v "socialni model". Dejstvo je. da sta oba modela prisotna še danes in da vsak pokriva pomemben segment delovanja zavoda. Glede na to, da je SVZ Hrastovec socialno varstveni zavod, se daje večji poudarek in pomen psihosocialnemu modelu izvajanja aktivnosti in podpore in temelji na uvajanju metod dela, ki učinkujejo na višanje in večanje samostojnosti osebe, individualizaciji in krepitvi pozitivnih ali "močnih" segmentov delovanja osebe. Osnovno načelo delovanja vseh strokovnih služb temelji na dejstvu, da se nudi podpora po sistemu delati s človekom in ne namesto njega.

Tekom let se je sistem povezovanja posameznih strokovnih služb spreminjal. Ostaja nenehna potreba po tem, da službe med seboj tesno sodelujejo. V takšnem obsegu je težko razmejiti specifične metode dela. Je pa res, da se te kažejo v različnih pristopih, spoznanjih in načrtovanju aktivnosti in se kažejo kot pomemben segment pri obravnavi stanovalcev.

Strokovne službe delujejo na različnih nivojih. Nivo je najprej odvisen od intezivnosti problematike in tudi od potreb posameznega stanovalca. V večji meri se je reagiralo na nastale težave in stiske stanovalcev. Glede na število aktivnih delavcev v strokovnih službah je potekalo tudi preventivno delo in podpora, ki sta preprečevala nastanek stisk.

Še vedno se kaže potreba po opredelitvi pomena posamezne stroke s tem, da je poudarek na medsebojnem sodelovanju in ne ločevanju.

Delovanje possamezne stroke poteka na osnovi načel, ki veljajo v socialnem varstvu s tem, da je vsaka služba znotraj sistema samostojna in neodvisna.