Psihološka služba

Psihološka služba v naši ustanovi temelji na sodobnih strokovnih paradigmah, ki zajemajo najširši spekter dejavnosti.  Te so usmerjene v razvijanje in ohranjanje osebnostnih kapacitet stanovalcev, v smeri čim večje samostojnosti in s ciljem vračanja v okolje iz katerega izhajajo. Delo psihologa je v SVZ Hrastovec namenjeno obravnavi psihosocialnih in osebnostnih stisk stanovalcev in zavzema pomembno vlogo pri izboljšanju kvalitete njihovega življenja.

Dejavnosti psihološke službe zajemajo širok spekter intervencij in dejavnosti, katerih cilj je prepoznavanje in preprečevanje znakov krize, razvoj stanovalčevih potencialov, izboljšanje socialnih veščin, učenje uspešne komunikacije, podporno in svetovalno delo. Pri tem se poslužujemo individualnih in skupinskih oblik dela.

Po potrebi izvajamo psihodiagnostične preglede za merjenje duševnih, psihofizičnih in osebnostnih značilnosti stanovalcev.

Pri skupinskem delu je poudarek na učenju socialnih spretnosti, komunikacijskih veščin   iz vsakdanjega življenja, na reševanju konfliktov in aktualnih osebnostnih stisk, na krepitvi prilagoditvenih sposobnosti.

Kot člani smo zastopane na vseh nivojih strokovnega dela in sodelujemo v delovnih skupinah, multidisciplinarnih timih in ostalih oblikah strokovnega dela.

Pri delu z zaposlenimi vodimo intervizijske in supervizijske skupine,  nudimo svetovanje in podporo proti problemom izgorevanja prav tako pa dajemo podporo in strokovno svetovanje ostalim službam.

Individualno delo se izvaja po različnih terapevtskih metodah in glede na individualni načrt in potrebe stanovalca. Pri skupinskem delu je poudarek na učenju socialnih spretnosti, komunikacijskih večin, na reševanju konfliktov in razreševanju aktualnih osebnostnih stisk.