Socialna služba

Socialno delo izhaja iz perspektive uporabnika, iz njegove konkretne življenjske situacije in odnosa do nje. Rešitve ne morejo biti podane vnaprej, temveč nastanejo v procesu skupaj z ljudmi. Le na ta način se lahko ohranja dostojanstvo sočloveka.

Področje socialnega dela je zelo raznoliko in razvejano in sega v številne druge poklicne domene. Socialni delavec predstavlja prvi stik uporabnikov in njihovih svojcev z zavodom. Zato mora obvladati   raznovrstne spretnosti, predvsem komunikacije kot eno glavnih orodij socialnega dela, saj je kvaliteta odnosov odvisna od kvalitete komunikacije.

Pomemben segment predstavlja delo s svojci in strokovnjaki drugih institucij, ki jih povabimo na ogled zavoda že pred sprejemom. Tako mnogim obiskovalcem razblinimo njihove predsodke in stereotipe, s katerimi se srečujejo. Svojcem nudimo podporo, pomoč in svetovanje pri urejanju dokumentacije, hkrati smo v vlogi razbremenjevalca njihovih stisk vse od sprejema pa do smrti stanovalca, kjer ni pomemben samo profesionalen odnos ampak tudi določena stopnja empatije in celostni pogled, individualno za vsak dogodek posebej.

Praviloma se večina obiskovalcev, ki si želijo ogledati zavod pred sprejemom, oglasi v socialni službi, kjer dobijo osnovne informacije o življenju in organizaciji dela v zavodu. Še posebej pa velja omeniti vzpostavljanje osebnega odnosa že pred sprejemom in ob samem sprejemu. Socialni delavec je tisti, ki vodi celoten postopek sprejema v zavod in je osebno navzoč pri vsakem sprejemu.

Pri svojem delu se opiramo na najnovejša znanja iz področja duševnega zdravja v skupnosti, za katera smo strokovno usposobljeni, svoje znanje pa tudi nenehno izpopolnjujemo.  V strokovno delo vnašamo metode in pristope, ki temeljijo na spoštovanju, partnerstvu in upoštevanju enkratnosti vsakega človeka.

Velik del naše dejavnosti obsega upravno-administrativo delo, ki je nujno potrebno za to, da stanovalcem zavoda zagotovimo vse pravice, ki jim pripadajo iz zdravstvenega, socialnega in pokojninskega zavarovanja.

Drugo področje je naše strokovno delovanje in vključevanje v neposredno delo in individualne razgovore s stanovalci. Smo aktivni člani različnih projektov, multidisciplinarnih timov, načrtovalcev, ključnih delavcev, člani različnih komisij, Strokovnega sveta in vključeni v izobraževalni program za sodelavce.

Zavedamo se, da je prva in najpomembnejša naloga socialnega delavca strokovna podpora  stanovalcem v vseh, še tako nepredvidljivih življenjskih situacijah.