Vizija in vrednote

Vizija na zunaj identificira zavod in ga ločuje od drugih. Potrebna je za motiviranje zaposlenih. Je zaznava okolja, ki ga hoče zavod ustvariti na dolgi rok, in pogojev, od katerih je ta uresničitev odvisna. Je koncept nove zaželene prihodnosti, ki jo je moč sporočati povsod po zavodu in zunaj njega.

Potreba po viziji nadaljnjega razvoja zavoda se kaže zaradi:

  • potrebe po nadzorovanem razvoju zavoda,
  • potrebe po ustvarjalnih strategijah razvoja zunanjih in notranjih segmentov zavoda,
  • potrebe po kreiranju in iskanju skupnostnih modelov skrbi,
  • potrebe po spremembi kulture zavoda,
  • potrebe delovanja zavoda,
  • potrebe po nadaljnji motivaciji zaposlenih. 

Vizijo mora živeti »celoten« kolektiv, da lahko pride do sprememb.


Vizija SVZ Hrastovec

Kontinuirana in kakovostna skrb in podpora za odrasle osebe s težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju temelji na naslednjih načelih:

  • zagotavljati enakovredno kakovost življenja,
  • prilagajati storitve potrebam vsakega posameznika,
  • vsem omogočiti dostopnost do storitev.

Naše poslanstvo

Vizija se navezuje na naše poslanstvo in zajema skrb za odrasle osebe, ki imajo posebne potrebe. Gradili bomo inovativen sistem podpore v okviru institucionalnega varstva s široko paleto možnosti nastanitve.

Vrednote in načela

Vrednote določajo okvir, znotraj katerega je urejeno družbeno življenje, ter so osebna prepričanja in nagnjenja, ki vodijo naše ravnanje – so podlaga temu, kakšen odnos imamo do drugih ljudi, idej, stvari.

Kakor v družbi na splošno se tudi v SVZ Hrastovec vrednote spreminjajo in gredo v korak s časom. Če je nekoč veljalo, da smo kot zavod le zadnja postaja na poti oseb s posebnimi potrebami, danes več ni tako, saj med pomembnejše vrednote v zavodu uvrščamo deinstitucionalizacijo, ki že in bo tudi v prihodnje našim stanovalcem omogočala nov začetek.

Poleg tega so visoko na seznamu vrednot zavoda tudi sprejemanje različnosti, saj je treba vse osebe, ki zaradi svoje drugačnosti potrebujejo socialno ali materialno pomoč, sprejemati takšne, kot so, in se pri delu z njimi opirati na pozitivne dejavnike njihovih življenjskih situacij; varovanje in spoštovanje zasebnosti posameznika v zavodu, saj se zavedamo, da kot institucionalnovarstvena ustanova našim stanovalcem nadomeščamo domače življenjsko okolje ter zagotavljamo zasebnost, toplino, varnost in domačnost; preprečevanje osebnega nadlegovanja in nasilja ter zaupanje in varstvo podatkov stanovalcev, ki temeljijo na dobrih medsebojnih odnosih in ohranjanju osebne integritete posameznikov.

Vrednote, ki jih prepoznamo v SVZ Hrastovec so:

1. Pozitivni in spoštljivi medsebojni odnosi (strpnost, sodelovanje,  odkrita in spoštljiva medsebojna komunikacija),
2. Spoštovanje dostojanstva in zasebnosti posameznika
3. Strokovnost in profesionalnost
4. Razvojna naravnanost (inovativnost, sledenje novostim, skrbeti za nadgradnjo znanja in spretnosti),
5. Odgovornost
6. Upoštevanje moralnih in etičnih načel
7. Aktivno skrbeti za lastno zdravje (fizično in psihično)
8. Pozitivna naravnanost
9. Pripadnost ustanovi

Načela

Načela, ki jim v zavodu sledimo in usmerjajo naše delo, izhajajo iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20, Uradni list RS, št. 39/2013).
V Sloveniji se je z zaostrovanjem različnih socialnih stisk in problematik med prebivalstvom zmanjšala tudi družbena povezanost, ki ovira tako splošni družbeni kot konkretni gospodarski in socialni razvoj.
Povečali so se nezaupanje v institucije, odpor proti spremembam in nezadovoljstvo prebivalstva, hkrati pa se večajo tudi regionalne razvojne razlike.
V prihodnje moramo zato nameniti več pozornosti tudi osnovnim načelom za izvajanje sistema socialnega varstva, med katera spadajo zagotavljanje človekovega dostojanstva in socialne pravičnosti, spodbujanje prostovoljstva in solidarnosti, opolnomočenje posameznikov in skupin z namenom preprečevanja in blaženja socialnih stisk ter spodbujanje medgeneracijske povezanosti, proste izbire in individualizirane obravnave.