Pomoč na domu

Upravičenec do storitve pomoč na domu je:

 • oseba, ki zaradi bolezni ali drugih težav ni sposobna za popolnoma samostojno življenje,
 • oseba s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmore samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njene invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druga invalidna oseba, ki ji je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolna oseba in oseba z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nima priznanega statusa invalida, a je po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobna za samostojno življenje.

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev določa, da je upravičenec upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih spodaj navedenih sklopov:

Sklop A: pomoč pri temeljnih dnevnih aktivnostih

 • pomoč pri oblačenju in slačenju,
 • pomoč pri umivanju,
 • pomoč pri hranjenju,
 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
 • nega in čiščenje ortopedskih pripomočkov.

Sklop B: gospodinjska pomoč

 • prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,
 • nabava živil in priprava enega obroka hrane,
 • pomivanje uporabljene posode,
 • osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
 • postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.

Sklop C: pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom,
 • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,
 • priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Upravičenec mora najprej izpolniti prošnjo za izvajanje storitev. Na podlagi prošnje se opravi obisk na domu, kjer se naredi načrt izvajanja storitev (dogovorimo se, v katerem časovnem terminu, katere dni in katere vrste opravil se bo izvajalo). Na podlagi načrta se sklene dogovor o izvajanju storitve, ki se lahko na željo uporabnika kadarkoli prekine, če uporabnik storitve ne potrebuje/ne želi več, ali pa se dopolni, če uporabnik potrebuje spremenjen obseg ali nabor opravil. SVZ Hrastovec opravlja storitev pomoč na domu v Občini Hodoš.