Večnamenska kmetija Rožengrunt

Večnamenska kmetija Rožengrunt je ena izmed dislociranih bivalnih enot Socialno varstvenega zavoda Hrastovec. 

Kmetija v Rožengruntu leži v severovzhodnem predelu Slovenije, natančneje, v severnem delu Slovenskih goric, v občini Sv. Ana. Meri cca 5 hektarjev in zajema: njivo, sadovnjak, gozd in več travnatih površin. Sestavni del kmetije so: hiša, gospodarsko poslopje, lesena lopa in gospodarska klet z nadzidavo. 

Kmetija predstavlja dom desetim stanovalcem. Stanovalci na kmetiji skrbijo za urejenost kmetije,  gojijo živali in pridelujejo hrano. Na vrtu člani pridelujejo zelenjavo za lastno uporabo, njivo zasejejo s poljščinami, potrebnimi za hrano živalim. Trenutno gojijo nekaj prašičev, ovac, koze, zajce, kokoši, psa in mačke. Na kmetiji sta tudi dva konja. Stanovalci imajo možnost soodločanja pri razporejanju in opravljanju hišnih opravil, pripravi obrokov, dela na kmetiji in organizaciji svojega prostega časa. Nekateri člani samostojno skrbijo za določene živali, drugi potrebujejo nekaj podpore s strani delavcev. 

Ob hiši je gospodarsko poslopje, kjer je manjša priročna delavnica. V njej izdelujejo manjše lesene okrasne in uporabne izdelke:  ptičje gnezdilnice, ptičje krmilnice, izdelajo tudi manjše lesene izdelke po naročilu. Na kmetiji se stanovalci ukvarjajo tudi s čebelarsko dejavnostjo, pridelajo med za lastne potrebe ter za prodajo. 

Kmetijo kot tako, ki nudi več pozitivnih elementov zaradi narave same, stika z živalmi in drugo uporabljamo v terapevtske namene za stanovalce zavoda. Možnost pridobivanja raznih spretnosti, ki se vežejo na življenje na podeželju oz. na kmetiji, imajo tako tudi drugi stanovalci zavoda. S to možnostjo jim želimo povečati aktivnost, motivacijo ter ustvarjalnost posameznega stanovalca.  

Vse pogosteje uporabljamo domače živali tudi v terapevtske namene. Med človekom in živaljo se stke posebna vez, ki je zelo močna in ima terapevtske učinke. Izkušnje kažejo, da domače živali vsekakor pozitivno vplivajo na vedenjske vzorce stanovalcev, izboljšujejo komunikacijo, povečujejo zanimanje za vsakodnevne aktivnosti in drugo. 

V številne projekte vključimo različne ciljne skupine in izvajamo številne projekte kot so: rehabilitacija in psihosocialna podpora stanovalcem s senzornimi težavami, rehabilitacija in psihosocialna podpora telesno oviranim stanovalcem, psihosocialna podpora stanovalcem, ki imajo kognitivne težave, drugo. 

Z realizacijo številnih projektov, vezanih na kmetijo Rožengrunt, želimo predvsem stanovalcem zavoda povečati participacijo, nuditi možnost razvijanja številnih spretnosti, zmanjševati stigmo ter izboljšati pogoje bivanja ter s tem prispevati k dvigu kvalitete življenja. Večnamenska kmetija ima tudi funkcijo učne baze. V enoti se izvajajo poučne in razvedrilne sprostitvene dejavnosti za ostale stanovalce zavoda, za študente FSD, FZV in druge.  

Stanovalci kmetije se čez vso leto vključujejo v številne prireditve lokalne skupnosti. Socialna integracija  je izrednega pomena, temelji na krepitvi družbenih vezi in vključevanju v lokalno skupnost. Potrebujejo spodbudo in veliko podpore, da  lahko razvijajo boljši občutek za obvladovanje svojega življenja. Zelo pomembna je izraba prostega časa s poudarkom na polnem vključevanju ter aktivni udeležbi.   

Enota se povezuje tudi z drugimi zunanjimi bivalnimi enotami. Ob raznih kmečkih praznikih povabimo v goste člane drugih bivalnih enot in tudi sami občasno obiščemo druge enote. Na ta način ohranjamo in krepimo socialne mreže. Na kmetiji tudi organiziramo srečanje s svojci, prijatelji, znanci, kamor so povabljeni tudi predstavniki lokalne skupnosti. Srečanja potekajo v veselem, sproščenem vzdušju, v zadovoljstvo gostiteljev in gostov. Člani se čez leto odpravijo na izlet in letujejo v počitniški hišici na Kopah.  

Z matičnim zavodom je kmetija povezana na več načinov, nudena je strokovna podpora, zdravstvene usluge in drugo, potrebno za nemoteno delovanje in življenje v enoti. Enkrat tedensko je v enoti prisotna koordinatorka, ki predstavlja most med kmetijo in zavodom.